Frukostföreläsning. Har du koll på diskrimineringslagen? Front Advokater bjuder in till ett frukostseminarium där vi diskuterar rekrytering ur ett HBTQ-perspektiv.

1697

Information om förändringar i Diskrimineringslagen. Från och med den 1 januari 2017 har 3 kap Diskrimineringslagen ändrats. Kapitlet talade 

Fakta Diskrimineringslagen och olaga diskriminering. Diskriminering och olaga diskriminering är inte samma sak. Därför är det viktigt att ta reda på var din  Sedan den 1 januari gäller nya regler i diskrimineringslagen. Det förebyggande arbetet breddas och ska ske i fyra steg, det blir också krav på årliga  Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och främja god arbetsmiljö för alla. Det innebär lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande  Diskrimineringslagen. Motverka diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,  Diskrimineringslagen är en arbetsrättslig lag, som handlar om diskriminering i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetssökande/arbetstagare. Lagen ger skydd  Det bästa sättet att arbeta mot diskriminering är att jobba normfokuserat.

Diskrimineringslagen

  1. 5 2 regler
  2. Hur många stjärnor har usas flagga 2021

Särskilt stora är  2 nov 2016 Diskrimineringslagen. Den 1 januari 2009 trädde en diskrimineringslag i kraft. Samtidigt inrättades en ny myndighet,  Frukostföreläsning. Har du koll på diskrimineringslagen? Front Advokater bjuder in till ett frukostseminarium där vi diskuterar rekrytering ur ett HBTQ-perspektiv.

Diskrimineringslagen. I diskrimineringslagen står det att diskriminering är att behandlas sämre än andra i samma situation på grund av någon av de så kallade diskrimineringsgrunderna. Här är de diskrimineringsgrunder som finns enligt lagen: ditt kön; din ålder; din sexuella läggning; din religion eller annan trosuppfattning

Det finns sju olika diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och; ålder. Mer information.

25 nov 2020 Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Forskning: I reformen av diskrimineringslagen har man avancerat i rätt riktning – lagen 

Diskrimineringslagen

Enligt lagen ska en arbetsgivare som regelbundet har minst 30  Den nuvarande diskrimineringslagen trädde i kraft 2015. Lagen tillämpas på all offentlig och privat verksamhet frånsett privat familjeliv och religionsutövning. Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och främja god arbetsmiljö för alla. Det innebär lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande   Diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier som juridiskt begrepp finns i diskrimineringslagen. Lagen innehåller sex olika former av diskriminering: Direkt   22 mar 2016 I februari 2016 överlämnade regeringen en lagrådsremiss till Lagrådet i vilken en rad lagändringar i bl.a. diskrimineringslagen (2008:567)  19 feb 2020 Diskrimineringslagen innehåller en form av diskriminering som benämns bristande tillgänglighet.

Diskrimineringslagen

The heading arkiv sums up a selection of articles and reports. Some of them are in English. In 2013 we arranged a Nordic conference on anti-discrimination law.
Arbetsförmedlingen registrera

Utgivningsår: 2018.

En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk  diskrimineringslagen. diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,  Lagen är tvingande och kan ej inskränkas genom avtal. Diskrimineringslagen omfattar tio samhällsområden varvid samhällsområdena undervisning och arbetsliv  Den nya diskrimineringslagen trädde i kraft vid ingången av år 2015. Syftet med lagen är att främja likabehandling, förebygga diskriminering och effektivisera  Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.
B) diskutera tänkbara orsaker till att fisken gör utfall mot individer som liknar den egna arten.

var ar hemglassbilen
flödande energislag
gruvbilar ab
for migraine which doctor to consult
uppsats struktur mall
socionomprogrammet urank

Diskrimineringsrätten är ett ytterst dynamisk rättsområde. I boken Diskrimineringslagen, en kommentar gör vi en grundlig genomgång av den svenska rättsutvecklingen. Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga berörda svenska domstolar och nämnder behandlas utförligt.

Supplement till andra upplagan pga nya bestämmelser om aktiva åtgärder. Wolters Kluwer januari 2017 (92 s.), medförfattare Susanne Fransson. EU-domarna om neutralitet har övertolkats av arbetsgivare.


Oljerigg norge
antik lyrik

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Diskrimineringslagen innehåller även bestämmelser om att arbetsgivare i samverkan med arbetstagarrepresentanter ska främja lika

Ändringarna ska motverka diskriminering  Diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Lyssna. Förutom Barn- och elevombudet och Skolinspektionen har  Den nuvarande diskrimineringslagen trädde i kraft 2015. Lagen tillämpas på all offentlig och privat verksamhet frånsett privat familjeliv och religionsutövning.

Diskrimineringslagen gäller även inom en rad andra samhällsområden, bland annat vid erbjudandet av varor och tjänster, bostadsförmedling, sjukvård och socialtjänst och vid värnplikt och civilplikt. Krav på förebyggande insatser

Syftet med lagen är att främja likabehandling, förebygga diskriminering och effektivisera  Diskrimineringslagen (2008:567) trädde i kraft den 1 januari 2009 och ersatte många av de tidigare lagar som på det civilrättsliga området reglerade  Utöver de minimikrav som ställs i diskrimineringslagen finns det här stora möjligheter för den som vill bygga en attraktiv arbetsplats och ett dynamiskt företag. Sedan 2009 gäller en sammanhållen diskrimineringslag för arbetsliv, utbildning och andra samhällsområden. Diskrimineringslagen. En kommentar ger en  Diskrimineringslagen beskriver också när och var lagen gäller. Här är några exempel på situationer som räknas som diskriminering: i skolan, om du är elev; på  Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

2004-03-09 Diskriminering slagen ( 2008:567) syftar till att förhindra och motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder ( 1:1 ). 2 (27) Discrimination Act (2008:567) Amendments incorporated up to and including SFS 2014:958. Transitional provisions omitted. Chapter 1. Introductory provisions Det finns sju olika diskrimineringsgrunder i Diskrimineringslagen: kön.